ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medical center

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medical center*, -medical center-

medical center ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medical center (n.) โรงพยาบาล Syn. hospital

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medical center
Back to top