ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medical attendant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medical attendant*, -medical attendant-

medical attendant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medical attendant (n.) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ Syn. ambulanceman

medical attendant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ช่วยแพทย์[n. exp.] (phū chūay p) EN: medical attendant FR: assistant médical [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medical attendant
Back to top