ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mascular spasm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mascular spasm*, -mascular spasm-

mascular spasm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mascular spasm (n.) อาการปวดกล้ามเนื้อ (คำไม่เป็นทางการ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mascular spasm
Back to top