ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

married couple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *married couple*, -married couple-

married couple ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ทุกข์คู่ยาก (n.) married couple in adversity See also: husband and wife Syn. คู่บุญคู่กรรม
คู่บุญคู่กรรม (n.) married couple in adversity See also: husband and wife

married couple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, 房事] sexual intercourse (between married couple)
新婚夫妇[xīn hūn fū fù, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 新婚夫妇 / 新婚夫婦] newly married couple; newly-weds

married couple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P)
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married

married couple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่ผัวตัวเมีย[n.] (khūphūatūam) EN: married couple ; husband and wife FR:
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī phanra) EN: husband and wife ; married couple FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]

married couple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehepaar {n}married couple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า married couple
Back to top