ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marriage registration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marriage registration*, -marriage registration-

marriage registration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะเบียนสมรส[n. exp.] (thabīen som) EN: marriage certificate ; marriage license ; marriage registration FR: certificat de mariage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marriage registration
Back to top