ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mango tree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mango tree*, -mango tree-

mango tree ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน

mango tree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้นมะม่วง[n. exp.] (ton mamuang) EN: mango tree FR: manguier [m]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:

mango tree ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangobaum {f} [bot.]mango tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mango tree
Back to top