ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mammary of cow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mammary of cow*, -mammary of cow-

mammary of cow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mammary of cow (n.) เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง) See also: เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Syn. sheep, or goat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mammary of cow
Back to top