ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

male deity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *male deity*, -male deity-

male deity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods
伊弉冉尊;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods

male deity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่ย่านาง[n.] (maēyānāng ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; Thai female deity protecting the vehicles of travellers FR:
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; divine female ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า male deity
Back to top