ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malaria-carrying mosquito

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malaria-carrying mosquito*, -malaria-carrying mosquito-

malaria-carrying mosquito ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นปล่อง[n.] (konplǿng) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]
ยุงก้นปล่อง[n. exp.] (yung konplǿ) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malaria-carrying mosquito
Back to top