ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malar bone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malar bone*, -malar bone-

malar bone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malar bone (n.) โหนกแก้ม Syn. jugal bone

malar bone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malar bone
Back to top