ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

making ready

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *making ready*, -making ready-

making ready ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
making ready (n.) การตระเตรียม Syn. preparing, establishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า making ready
Back to top