ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make unqualified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make unqualified*, -make unqualified-

make unqualified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make unqualified (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make unqualified
Back to top