ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make trouble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make trouble*, -make trouble-

make trouble ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อเรื่อง (v.) make trouble See also: cause an accident, cause trouble Syn. สร้างปัญหา
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
สร้างปัญหา (v.) make trouble Syn. ก่อปัญหา
หาเรื่อง (v.) make trouble See also: look for trouble, stir up trouble Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน
แกว่งเท้าหาเสี้ยน (v.) make trouble See also: look for trouble, stir up trouble Syn. หาเรื่อง
แส่หาเรื่อง (v.) make trouble See also: look for trouble, stir up trouble Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง

make trouble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 倒蛋] mischief; to make trouble
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass

make trouble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone
波風を立てる[なみかぜをたてる, namikazewotateru] (exp,v1) to make trouble; to make waves; to cause discord

make trouble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อเหตุ[v. exp.] (kø hēt) EN: make trouble ; cause trouble ; start trouble FR: semer le trouble
ก่อกรรมทำเข็ญ[v.] (køkamthamkh) EN: commit a sin ; make trouble FR:
ก่อเรื่อง[v. exp.] (kø reūang) EN: cause trouble ; make trouble FR: semer le trouble
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v.] (kwaengthāoh) EN: look for trouble ; make trouble FR:
แกว่งตีนหาเสี้ยน[v.] (kwaengtīnhā) EN: look for trouble ; make trouble FR:
พาลา[v.] (phālā) EN: stir up trouble ; make trouble ; bully FR:
พาล[v.] (phān) EN: stir up trouble ; make trouble ; bully FR:
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
ตีรวน[v.] (tīrūan) EN: make trouble ; be a troublemaker ; look for a fight FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make trouble
Back to top