ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make something worse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make something worse*, -make something worse-

make something worse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make something worse
Back to top