ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make someone a mere figurehead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make someone a mere figurehead*, -make someone a mere figurehead-