ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make round*, -make round-

make round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make round (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
make round (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย

make round ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make round
Back to top