ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make practical use

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make practical use*, -make practical use-

make practical use ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประยุกต์[v.] (prayuk) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use FR: appliquer ; mettre en application
ประยุกต์ใช้[v. exp.] (prayuk chai) EN: apply ; adapt ; make practical use FR: appliquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make practical use
Back to top