ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make peace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make peace*, -make peace-

make peace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make peace with (idm.) ยุติสงครามกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are here to make peaceพวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ

make peace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P)

make peace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

make peace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frieden {m} | Frieden schließenpeace | to make peace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make peace
Back to top