ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make laugh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make laugh*, -make laugh-

make laugh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make laugh (vt.) ทำให้หัวเราะ See also: ทำให้ขำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make laugh
Back to top