ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make known

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make known*, -make known-

make known ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make known (vt.) ประกาศ See also: แจ้ง, บอก Syn. announce, declare Ops. conceal, hide
make known (vt.) แนะนำตัว See also: แนะนำให้รู้จักกัน Syn. present, acquaint
make known (vt.) แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ) Syn. acquaint with

make known ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
张扬[zhāng yáng, ㄓㄤ ㄧㄤˊ, 张扬 / 張揚] publicize; make known

make known ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round FR:
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make known
Back to top