ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make fun of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make fun of*, -make fun of-

make fun of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make fun of (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock
make fun of (vt.) หยอกล้อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้อเล่น Syn. tease
make fun of (vi.) เย้าแหย่ See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น Syn. tease
make fun of (vt.) เย้าแหย่ See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น Syn. tease
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How dare you make fun of us!กล้าดียังไงมาหัวเราะเยาะพวกเรา

make fun of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, 取笑] tease; make fun of
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, 嘲弄] tease; poke fun at; make fun of

make fun of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
茶々を入れる;茶茶を入れる[ちゃちゃをいれる, chachawoireru] (v1,exp) to tease; to make fun of
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P)
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P)
茶化す[ちゃかす, chakasu] (v5s) to poke fun at; to make fun of; to send up
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

make fun of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
กระเซ้าเย้าแหย่[v.] (krasaoyaoya) EN: joke ; crack a joke ; make fun of FR:
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
พูดล้อ[v. exp.] (phūt lø) EN: tease ; josh ; make fun of ; be joking ; mock FR:
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on FR: taquiner ; raconter des blagues
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid FR:
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make fun of
Back to top