ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make embroidery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make embroidery*, -make embroidery-

make embroidery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery FR: raccommoder ; repriser ; stopper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make embroidery
Back to top