ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make amends

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make amends*, -make amends-

make amends ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make amends (vt.) ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น Syn. atone for
make amends for (idm.) ชดใช้ See also: ชดเชย Syn. make to
make amends to (idm.) ชดใช้ Syn. make for

make amends ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for

make amends ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for) FR: indemniser ; dédommager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make amends
Back to top