ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make absurd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make absurd*, -make absurd-

make absurd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make absurd (vt.) ทำให้ดูโง่ See also: ทำให้น่าหัวเราะ, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้ไร้สาระ Syn. make ridiculous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make absurd
Back to top