ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a vow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a vow*, -make a vow-

make a vow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣誓[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, 宣誓] swear an oath (of office); make a vow

make a vow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a vow
Back to top