ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a votive offering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a votive offering*, -make a votive offering-

make a votive offering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
สังเวย[v.] (sangwoēi) EN: offer sacrifice to spirits ; make a votive offering to spirits ; propitiate by sacrifice or offerings FR: faire une offrande

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a votive offering
Back to top