ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a proposal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a proposal*, -make a proposal-

make a proposal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make a proposal (vi.) ขอแต่งงาน Syn. offer marriage

make a proposal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal

make a proposal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsan) EN: make a proposal FR: faire une proposition ; formuler une proposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a proposal
Back to top