ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a noncommittal statement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a noncommittal statement*, -make a noncommittal statement-

make a noncommittal statement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a noncommittal statement
Back to top