ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a car slower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a car slower*, -make a car slower-

make a car slower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower FR: faire ralentir un véhicule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a car slower
Back to top