ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

main point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *main point*, -main point-

main point ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดหลัก (n.) main point See also: important point Syn. จุดสำคัญ
สาระสำคัญ (n.) main point

main point ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
疏忽大意[shū hū dà yì, ㄕㄨ ㄏㄨ ㄉㄚˋ ㄧˋ, 疏忽大意] careless; negligent; not concentrating on the main point
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, 不得要领 / 不得要領] fail to grasp the main points
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, 大义 / 大義] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing
经纬[jīng wěi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˇ, 经纬 / 經緯] warp and woof; longitude and latitude; main points

main point ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
極意[ごくい, gokui] (n) essential point; main point
主要点[しゅようてん, shuyouten] (n) main point; keynote
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required

main point ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
จุดหลัก[n. exp.] (jut lak) EN: main point FR:
ข้อสำคัญ[n. exp.] (khø samkhan) EN: gist ; main point FR: point principal [m]
ข้อใหญ่ใจความ[n.] (khøyaijaikh) EN: gist of the matter ; important matter ; main point ; general idea FR: point essentiel [m]
ประเด็นสำคัญ[n. exp.] (praden samk) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic FR: point important [m]
สาระสำคัญ[n. exp.] (sāra samkha) EN: main point ; important part ; basic part ; feature ; fundamentals ; essence ; gravamen FR: le point principal [m] ; l'important [m] ; la chose importante [f] ; l'essentiel [m] ; la leçon [f] ; ce qu'il convient de retenir
ประเด็นหลัก ๆ[n. exp.] (praden lak-) EN: main points FR: points principaux [mpl]

main point ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า main point
Back to top