ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lucky day

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lucky day*, -lucky day-

lucky day ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良吉[liáng jí, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 良吉] lucky day; auspicious day
吉日[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, 吉日] propitious day; lucky day

lucky day ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先勝[せんしょう;せんかち;さきがち, senshou ; senkachi ; sakigachi] (n,vs) (1) (せんしょう only) scoring the first point; winning the first game; (n) (2) (See 六曜) lucky day in the morning, but not in the afternoon
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc.
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day
悪日[あくにち;あくび, akunichi ; akubi] (n) unlucky day

lucky day ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วันดี[n. exp.] (wan dī) EN: auspicious day ; lucky day ; good day FR: jour favorable [m] ; jour de chance [m] ; jour de bon augure [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lucky day
Back to top