ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lower class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lower class*, -lower class-

lower class ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 下层 / 下層] underlayer; lower class; lower strata; substrate

lower class ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P)
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)

lower class ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterklasse {f}lower class
Unterschicht {f}lower class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lower class
Back to top