ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low rate*, -low rate-

low rate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการไหล[n. exp.] (attrā kān l) EN: flow rate FR:
อัตราการไหลเชิงมวล[n. exp.] (attrā kān l) EN: mass flow rate FR:
อัตราการไหลเชิงปริมาตร[n. exp.] (attrā kān l) EN: volumetric flow rate ; volume flow rate FR:

low rate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftmenge {f}airflow rate
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low rate
Back to top