ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loved one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loved one*, -loved one-

loved one ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
惚気[のろけ, noroke] (n) speaking fondly of a loved one
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) {Buddh} the pain of separation from loved ones

loved one ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
วัลลภ[n.] (wanlop) EN: friend ; beloved one FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loved one
Back to top