ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

love story

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *love story*, -love story-

love story ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
love story (n.) เรื่องรักใคร่ See also: นวนิยายรักใคร่ Syn. amour

love story ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情話[じょうわ, jouwa] (n) conversing from the heart; love story
艶聞[えんぶん, enbun] (n) love affair; romance; one's love story
ラブストーリー[, rabusuto-ri-] (n) love story; soap opera

love story ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องรักใคร่[n. exp.] (reūang rakk) EN: love story ; love affair FR: histoire d'amour [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า love story
Back to top