ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose the chance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose the chance*, -lose the chance-

lose the chance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลาดโอกาส[v. exp.] (phlāt ōkāt) EN: miss an opportunity ; lose the chance ; miss a chance FR: manquer l'occasion ; rater l'occasion ; rater le coche (fam.) ; manquer le coche (fam.) ; louper l'occasion (fam.) ; manquer une opportunité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose the chance
Back to top