ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose one��s temper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose one��s temper*, -lose one��s temper-