ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose face

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose face*, -lose face-

lose face ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าแหก (v.) lose face Syn. หน้าแตก, เสียหน้า
อับอาย (v.) lose face See also: feel ashamed Syn. ขายหน้า, ขายหน้าขายตา, อัปยศ, อัปยศอดสู
เสียหน้า (v.) lose face See also: feel ashamed Syn. ขายหน้า, อับอาย, ขายหน้าขายตา, อัปยศ, อัปยศอดสู

lose face ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢丑[diū chǒu, ㄉㄧㄡ ㄔㄡˇ, 丢丑 / 丟丑] lose face
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face

lose face ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔をつぶす;顔を潰す(P)[かおをつぶす, kaowotsubusu] (exp,v5s) to make somebody lose face; to cause loss of face; to embarrass someone; to make someone look foolish; (P)
顔を潰される[かおをつぶされる, kaowotsubusareru] (exp,v1) to lose face; to be put out of countenance

lose face ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
หักหน้า[v.] (haknā) EN: make someone lose face ; embarrass someone FR: embarrasser
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
หน้าแหก[v.] (nāhaēk) EN: lose face FR:
เสียเหลี่ยม[v. exp.] (sīalīem) EN: lose face FR: perdre la face
เสียหน้า[v.] (sīanā) EN: lose face ; embarrass FR: perdre la face ; se ridiculiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose face
Back to top