ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose courage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose courage*, -lose courage-

lose courage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose courage
Back to top