ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loose soil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loose soil*, -loose soil-

loose soil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
ดินซุย[n. exp.] (din sui) EN: friable soil ; loose soil ; light soil FR: terre friable [f] ; sol friable [m]

loose soil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loose soil
Back to top