ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

looking for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *looking for*, -looking for-

looking for ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนโรงตีนศาล (n.) looking for extra income around the court area See also: earning money by give assistance to people in the court
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
He went inside looking for youเขาเข้าไปหาคุณข้างใน
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
I'm looking for a man's watchฉันกำลังมองหานาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชาย
I'm looking for a very special gift for a very special personฉันกำลังมองหาของขวัญพิเศษมากๆ สำหรับคนที่พิเศษมากๆ
I've been looking for someone like youฉันกำลังมองหาใครบางคนอย่างคุณ
I've been looking for you!ฉันตามหาคุณอยู่
Who is it you are looking for?คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
Did you find what you were looking for?คุณเจอสิ่งที่คุณมองหาอยู่แล้วหรือยัง?
I hope you find what you're looking forฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่

looking for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, 就业 / 就業] looking for employment; getting a job; to start a career
找对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 找对象 / 找對象] to seek a marriage partner; looking for a mate
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding

looking for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out
腰掛け仕事;腰掛仕事[こしかけしごと, koshikakeshigoto] (n) temporary employment; a temporary job while looking for a better job; work just to kill time
企望[きぼう, kibou] (n,vs) looking forward to; hoping for
嗅ぎ回る;かぎ回る[かぎまわる, kagimawaru] (v5r) to sniff around (looking for)
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P)
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly

looking for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอามือซุกหีบ[v. exp.] (ao meū suk ) EN: go looking for trouble FR:
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
เที่ยวหา[v. exp.] (thīo hā) EN: go around looking for ; search for FR:
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า looking for
Back to top