ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

looking around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *looking around*, -looking around-

looking around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
การตรวจตรา[n.] (kān trūattr) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching ; surveillance FR: inspection [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า looking around
Back to top