ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look sideways

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look sideways*, -look sideways-

look sideways ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายตาดู (v.) look sideways See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at Syn. ชายตาแล
ชายตาแล (v.) look sideways See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at

look sideways ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
เหลือบตา[v. exp.] (leūap tā) EN: glance (at) ; look sideways (at) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look sideways
Back to top