ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look intently to gain attention gaze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look intently to gain attention gaze*, -look intently to gain attention gaze-