ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look from the corner of the eye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look from the corner of the eye*, -look from the corner of the eye-

look from the corner of the eye ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look from the corner of the eye
Back to top