ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look for trouble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look for trouble*, -look for trouble-

look for trouble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาเหตุ[v.] (hāhēt) EN: find fault (with) ; stir things up ; look for trouble FR:
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v.] (kwaengthāoh) EN: look for trouble ; make trouble FR:
แกว่งตีนหาเสี้ยน[v.] (kwaengtīnhā) EN: look for trouble ; make trouble FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look for trouble
Back to top