ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

long-term debt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *long-term debt*, -long-term debt-

long-term debt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リストラクチャリング;リストラクチュアリング;リストラチャリング[, risutorakucharingu ; risutorakuchuaringu ; risutoracharingu] (n) (1) (financial) restructuring; converting short-term debt into long-term debt; (2) (corporate) restructuring; downsizing

long-term debt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนี้ระยะยาว[n. exp.] (nī raya yāo) EN: long-term debt ; funded debt FR: dette à long terme [f]
หนี้สินระยะยาว[n. exp.] (nīsin raya ) EN: long-term liabilities ; long-term liability ; long-term debt FR: dette à long terme [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า long-term debt
Back to top