ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

long way off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *long way off*, -long way off-

long way off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
離れる[はなれる, hanareru] (v1,vi) to be separated from; to leave; to go away; to be a long way off; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า long way off
Back to top