ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

long sleep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *long sleep*, -long sleep-

long sleep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
long sleep (n.) ความตาย Syn. death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า long sleep
Back to top