ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

live in luxury

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *live in luxury*, -live in luxury-

live in luxury ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses

live in luxury ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินอยู่อย่างฟุ่มเฟือย[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live in luxury FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า live in luxury
Back to top